Dutch English French German

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Algemeenheden

Al de prestaties van T&D Security BV worden afgesloten op basis van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsmede de bijzondere voorwaarden als bijlage aan het contract.

 1. De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij de firma T&D Security BV deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 2. Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.
 3. Indien het de klant behoeft, kan hij informatie verkrijgen i.v.m. de financiële soliditeit van de onderneming. Hij kan hiervoor terecht op volgend e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Al de prestaties  van T&D Security BV worden afgesloten op basis van onderhavige algemene voorwaarden. De onderschrijver ervan erkent uitdrukkelijk dat elk later document uitgaande van hem en dat bepalingen bevat die deze algemene verkoopsvoorwaarden wijzigen, opheffen of aanpassen, deze bepalingen voor niet geschreven zullen worden gehouden.

ARTIKEL 2 - Offertes

De offertes zijn geldig voor de daarin vermelde duur of voor een periode van 30 dagen vanaf ontvangst.

Alle wijzigingen in het contract of de uitvoeringsmodaliteiten dienen schriftelijk te zijn overeengekomen met de bevoegde personen.

ARTIKEL 3 - Verlenging

Na de vervaldag wordt het contract telkens voor een periode van één jaar verlengd, tenzij een partij ten laatste 90 dagen voor de vervaldag het contract opzegt per aangetekend schrijven gericht aan het in het contract vermelde adres.

ARTIKEL 4 - Vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst

In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de Onderschrijver is deze aan T&D Security BV een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het totaal van de resterende maandelijkse betalingen tot het normale einde van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 - Wijziging van het contract

 1. Alle eventuele wijzigingen aan de uitvoeringsmodaliteiten van het contract dienen schriftelijk aangevraagd te worden aan de directie van T&D Security BV en door haar goedgekeurd.
 2. Indien T&D Security BV haar activiteiten of bepaalde activiteiten (mobiele diensten) in een streek beëindigt, behoudt T&D Security BV zich het recht voor om op elk ogenblik zich te herorganiseren en de overeenkomst te beëindigen of de prijzen aan te passen na 90 dagen vanaf kennisgeving per aangetekend schrijven. De Onderschrijver heeft hiertegenover het recht de overeenkomst te beëindigen na ontvangst van hogergenoemd, aangetekend schrijven, mits de betekening van een opzeg van 90 dagen of een andere opzeg in gemeenschappelijk overleg bepaald en dit per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 6 - Prijsverhoging

 1. Alle tijdelijke diensten, installaties en goederen niet voorzien in de overeenkomst, zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden en onderhevig aan een prijsvermeerdering tegen de in voege zijnde prijzen.
 2. De prijzen zullen verhoogd worden bij elke stijging van de index der consumptieprijzen.
 3. T&D Security BV houdt zich het recht voor haar prijzen aan te passen om andere redenen dan deze in verband met de index, onder invloed van andere gebeurtenissen dan deze die in aanmerking komen voor het bepalen van de index, maar die haar kostprijs zouden verhogen en dit mits rechtvaardiging. Alle rechten en kosten die worden opgelegd door de op het ogenblik van de prestaties in voege zijnde wetten, zijn ten laste van de Onderschrijver.

ARTIKEL 7 - Bestelvoorwaarden

Behalve indien anders bepaald in de overeenkomst of de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, bedraagt elke aangevatte prestatie minimum 3 uur doorlopend per agent met een maximum van 12 uur per prestatie per agent. Indien op vraag van de klant op het einde van een prestatie dezelfde agent langer dan 12 uur dient aanwezig te zijn wordt er een toeslag gerekend van 150% per aangevat overuur.

Voor alle prestaties die geannuleerd worden binnen de 24 uur geldt het minimum aantal uur zoals bepaald in de overeenkomst of de voorziene aangevraagde prestatie van die dag. Indien bij aanvang van de prestatie of tijdens de prestatie er een annulatie is, dient de volledige voorziene prestatie van die dag betaald te worden.

ARTIKEL 8 - Documenten

T&D Security BV behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor met betrekking tot alle bestekken, tekeningen en andere documenten. Het gaat om vertrouwelijke informatie die bij gebrek aan bestelling terug dient te worden overgedragen aan T&D Security BV.

ARTIKEL 9 - GDPR

T&D Security BV is in regel met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens zullen enkel worden opgeslagen en gebruikt voor noodzakelijke doeleinden en zullen niet worden medegedeeld aan derden. U kan uw gegevens te allen tijde bij ons opvragen, laten aanpassen of verwijderen om zo de nodige transparantie te waarborgen.

ARTIKEL 10 - Personeel

Het personeel dat bij de Onderschrijver met de bewakingsopdrachten belast is, zal voldoen aan alle vereisten die door de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden opgelegd. Tijdens deze prestaties is het personeel onderworpen aan de controle en het toezicht van een gespecialiseerde dienst. Daarnaast verplicht de cliënt zich het bedrijf op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden. Bij het ontbreken van dergelijke instructies zal T&D Security BV de opdracht uitvoeren aan de hand van algemene instructies, bepaald door T&D Security BV. De Onderschrijver is steeds verantwoordelijk voor het doorgeven van contactpersonen die op korte termijn bereikbaar zijn.

ARTIKEL 11 - Onafhankelijkheid van het personeel en uitvoering van de diensten

 1. Het personeel van T&D Security BV is niet contractueel aan de Onderschrijver verbonden.
 2. De Onderschrijver neemt er nota van dat het aan het personeel van T&D Security BV verboden is zich afhankelijk te maken van enig personeelslid van de Onderschrijver en zal in overeenstemming daarmee handelen. Indien de Onderschrijver hierop een inbreuk zou plegen, dient hij uit hoofde hiervan alle verantwoordelijkheid op te nemen die hieruit voor T&D Security BV zou voortvloeien.
 3. Indien personeel van het bedrijf een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte zal door het personeel van het bedrijf alleen ten verzoeke van de cliënt en onder verantwoordelijkheid van de cliënt worden gedaan. De cliënt vrijwaart het bedrijf en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of het bedrijf zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt kan maken.
 4. Indien de bewakingsagent een situatie ontdekt die kan leiden tot schade (zowel stoffelijke als lichamelijke) en indien de veiligheidsmaatregelen in het contract hiervoor geen duidelijke instructie bevatten, zal de bewakingsagent zelf beslissen over de te nemen acties ter voorkoming of beperking van de schade, zonder dat de bewakingsagent of T&D Security BV aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het al dan niet uitvoeren van deze acties noch voor de keuze van de maatregelen die hij hiervoor nodig acht.
 5. De Onderschrijver zal geen taken of opdrachten geven aan het personeel van T&D Security BV zonder overleg met een verantwoordelijke van T&D Security BV.
 6. De bewakingsagenten van T&D Security BV hebben het recht zich te laten bijstaan door officiële hulp- en of interventiediensten wanneer zij dit nodig achten. De interventiekosten van deze diensten zijn steeds ten laste van de Onderschrijver. De hoogdringendheid en ernst van een eventuele interventie in acht genomen, zal T&D Security BV betreffende de noodzaak en gevolgen van deze bijstand eerst overleggen met de Onderschrijver voor zover deze bereikbaar is op het moment van het incident.
 7. Elke activiteit die door het personeel van T&D Security BV wordt uitgevoerd en die een behandeling inhoudt van machines of materiaal van de Onderschrijver of van een derde, wordt uitgevoerd in naam, voor rekening, en onder volledige verantwoordelijkheid van de Onderschrijver, zonder mogelijkheid van verhaal tegen T&D Security BV.
 8. Het materiaal van T&D Security BV bij de Onderschrijver blijft eigendom van T&D Security BV met uitzondering wanneer het materiaal door de Onderschrijver bij T&D Security BV aangekocht is.
 9. Indien voor uitvoering van de taken door het personeel van T&D Security BV gebruik wordt gemaakt van de voertuigen van de Onderschrijver zal de volgende regeling van toepassing zijn:
  1. De passagiers van het voertuig zijn gedekt door de BA-verzekering van de Onderschrijver.
  2. Indien schade wordt veroorzaakt door een fout van T&D Security BV ten gevolge van het gebruik van voertuig van de Onderschrijver, komt T&D Security BV tussen voor het bedrag van de vrijstelling dat werd bepaald in de polis 'BA voertuigen' van T&D Security BV. T&D Security BV komt eveneens tussen voor eigen schade aan het voertuig voor zover deze schade niet is gedekt in omnium.
  3. Er zal geen regres worden uitgeoefend tegen T&D Security BV door de verzekeraar 'BA voertuigen'.

ARTIKEL 12 - Arbeidsomstandigheden

De Onderschrijver is aansprakelijk voor de arbeidsomstandigheden van het personeel van T&D Security BV, die dienen te voldoen aan de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk. De Onderschrijver zal het personeel van T&D Security BV rechtstreeks en vooraf op de hoogte stellen van de te respecteren interne reglementen in het kader van deze wetgeving. De personeelsleden van T&D Security BV zijn niet verplicht eender welke maatregel te nemen die hun eigen veiligheid in gevaar zou kunnen brengen.

ARTIKEL 13 - Geen overname personeel van T&D Security BV

De Onderschrijver zal het personeel van T&D Security BA tijdens het contract en twaalf maanden na de beëindiging van het contract niet in dienst nemen, noch direct of via een derde beroep doen op diensten van het personeel van T&D Security BV, behoudens voorafgaand en schriftelijk akkoord van T&D Security BV. Bij overtreding van dit verbod is de Onderschrijver onvoorwaardelijk een forfaitaire minimumvergoeding verschuldigd aan T&D Security BV gelijk aan zes maanden bruto-vergoeding van het betreffende personeelslid, ongeacht het recht van T&D Security BV de vergoeding van de totale schade te vorderen.

ARTIKEL 14 - Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Onverminderd het bepaalde in de hierna volgende artikelen, is de aansprakelijkheid van T&D Security BV beperkt tot een bedrag van 5.000.000,00 EUR per schadegeval en per jaar voor lichamelijke letsels en stoffelijke schade gemengd.
 2. Ingeval van een zware fout van T&D Security BV, heeft de Onderschrijver een verhaal tegen T&D Security BV binnen de hierboven vermelde limieten (uitsluiting niet van toepassing voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013).
 3. T&D Security BV staat slechts in voor de schade berokkend door of te wijten aan de nalatigheden van haar personeel, voor zover deze gedekt zijn door de verzekeringspolissen die zij onderschreven heeft, in voege op het ogenblik van het schadegeval. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verlenen diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.
 4. De prijzen van T&D Security BV zijn berekend, rekening houdend met het feit dat haar verantwoordelijkheid beperkt is tot deze gevallen en dat slechts een vordering tot schadevergoeding kan ingediend worden in de mate van de dekkingen voorzien in bedoelde polissen.
 5. T&D Security BV voldoet aan de voorwaarden aangaande het beschikken over de benodigde verzekeringen die haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken overeenkomstig artikel 38 van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
 6. Op verzoek zal T&D Security BV een kopie van de verzekeringsvoorwaarden, toepasselijk op ieder schadegeval, ter beschikking stellen van de Onderschrijver.
 7. In geval van wijziging van de verzekeringsvoorwaarden zal een overeenkomstig amendement, met onmiddellijke uitwerking, aan bovenvermelde bepalingen aangebracht worden. Om recht te hebben op schadevergoeding, moet iedere schade binnen de 2 werkdagen per aangetekend schrijven aan T&D Security BV bekend gemaakt worden.
 8. T&D Security BV is verbonden door een middelenverbintenis. T&D Security BVBA is enkel aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de opdrachten vermeld in het contract.
 9. De Onderschrijver zal volledig en voldoende bewijs dienen te leveren dat de schade ontstaan is door een fout van T&D Security BV evenals van de grootte van de schade. Verloren productie-uren evenals elke andere indirecte schade zal nooit in aanmerking komen voor vergoeding.
 10. T&D Security BV is gemachtigd, na ondertekening van het contract, haar verplichtingen te schorsen indien een van de volgende omstandigheden de uitvoering ervan verhinderen: oorlog, terroristische aanslagen, pandemie, mobilisatie, verbeurdverklaring, opeising, monetaire beperkingen of andere overheidsmaatregelen, oproer, rellen, algemeen gebrek aan goederen, verlies van een grote hoeveelheid materiaal, energieproblemen, het in gebreke blijven van de erkende telefoonmaatschappijen, het in gebreke blijven van de leveranciers, vertragingen in hun leveringen ten gevolge van bovenvermelde omstandigheden, brand, ongevallen, sociaal conflict of andere sociale beroeringen zoals een onverwacht tekort aan arbeidskrachten, alsmede alle andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van T&D Security BV liggen en door haar niet te voorzien noch te vermijden waren, alsook fouten, nalatigheden en schade berokkend door derden. Na het verdwijnen ven de oorzaak van de schorsing, behoudt T&D Security BV zich het recht om haar diensten te hervatten en het contract te verlengen met een tijdsduur gelijk aan die van de stopzetting van haar diensten.
 11. Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten doordat het personeel van het bedrijf sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan het bedrijf werden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van 8.950 euro per gebeurtenis. Na het bekendmaken van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels, verplicht de cliënt zich binnen de 48 uren zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutelsystemen. T&D Security BV is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uren termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren- of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de locaties, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.
 12. Bij een eventuele aanwezigheid van bewakingspersoneel van een andere bewakingsonderneming dienen de taken en verantwoordelijkheden duidelijk en schriftelijk vooraf bepaald en gescheiden te worden.
 13. Omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorzien of vermeden en die zich voordoen na de ondertekening van het contract en die de uitvoering ervan vanuit technisch of economisch standpunt abnormaal zwaar maken, zullen beschouwd worden als overmacht en laten de getroffen partij toe het contract op te schorten voor de duur dat deze omstandigheid zich voordoet. Het kan onder meer gaan om de volgende omstandigheden: stakingen of sociale problemen, tekort aan personeel, ontbreken van transportmiddelen, ernstige elektronische problemen, informaticaproblemen, daden van terrorisme, nucleaire, chemische of biologische verontreiniging.

ARTIKEL 15 - Integriteit

Het integriteitsbeleid van T&D Security BV kan geraadpleegd worden bij uw contactpersoon.

ARTIKEL 16 - Geheimhoudingsclausule

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van de andere partij, die als vertrouwelijk zijn aan te merken.
 2. Binnen tien (10) dagen na beëindiging van de overeenkomst zal iedere partij de door de geheimhoudingsplicht bestreken gegevens aan de rechthebbende partij retourneren, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens zal blijven bestaan na de beëindiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 17 - Boetebeding en nalatigheidsintresten

Facturen zijn betaalbaar tot 30 dagen na factuurdatum. Indien de betaling van de factuur niet zou gebeuren binnen de acht dagen volgend op een aanmaning per aangetekend schrijven, zal het bedrag van de factuur met 10% verhoogd worden met een minimum van 50 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding (forfaitaire schadevergoeding niet van toepassing voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013). Indien de betaling van de factuur niet gebeurt binnen de 15 dagen na de bovenvermelde aanmaning, heeft T&D Security BV het recht het contract onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke machtiging te verbreken. Door deze verbreking wordt de Onderschrijver verplicht onmiddellijk alle nog verschuldigde bedragen te betalen, evenals alle bedragen die normaal nog zouden worden gefactureerd tot de normale vervaldag van het contract. Bovendien zijn er vanaf overschrijding van de betalingsdatum per aangevangen maand nalatigheidsintresten verschuldigd aan een jaarlijkse intrestvoet van 12% en zonder dat hiervoor enige aanmaning nodig is. Ingeval van niet-nakoming door T&D Security BV van haar contractuele verbintenissen, kan een verzoek tot schadevergoeding worden gericht aan T&D Security BV.

ARTIKEL 18 - Geschillen

Het Belgisch Recht is het enige recht van toepassing op dit contract. Bij gebrek aan minnelijke schikking zal elk geschil met betrekking tot de opvatting en de uitvoering van onderhavig contract alleen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent onderworpen worden.

Voor klachten kan u steeds terecht op het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De betrokken Branch Manager zal dan contact met u opnemen om de verdere afhandeling te bespreken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Waar kan je ons vinden?

Adres
Dublinstraat 35/0016, 9000 Gent
Telefoonnummer
+32 (0)471 09 72 65

T&D Security

 • T&D security bvba met als identificatienummer 'BE 0830 397 501' bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit  de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG insurance te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel. BA 03/99.597.813